ದಾರಿ ದೀಪ ೧

ತಿಳಿದವ, ಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವವ.
ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನಿರುವವ.

ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಲ್ಲ ದಾರಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲ
ಹೆಸರಿಡಬಲ್ಲ ಹೆಸರು, ದಾರಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲ

ದಾರಿಯೆಂಬುದು, ಹೆಸರಿಲ್ಲದ್ದು, ಹೆಸರಿರುವುದು.
ಹೆಸರಿಲ್ಲದ್ದು ಎಲ್ಲದರ ಶಾಯಿ;
ಹೆಸರಿರುವುದು ಸಾವಿರಾರರ ತಾಯಿ.

ಅಸೆ ಬಿಟ್ಟವ, ಗುಟ್ಟನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲ.
ಅಸೆ ಇದ್ದವ, ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲದರ ಅರಿವಿನಗೂಡಿಗೆ, ಗುಟ್ಟೇ ಬಾಗಿಲು.

**************************************

The Tao that can be told
is not the eternal Tao.
The name that can be named
is not the eternal name.

The Tao is both named and nameless
As nameless it is the origin of all things;
as named it is the mother of 10,000 things.

Ever desire-less, one can see the mystery;
ever desiring, one sees only the manifestations.
And the mystery itself is the doorway to all understanding

Tao-Te-Ching – Lao Tzu

(Taken from “Change your Thoughts – Change your Life” by Dr. Wayne Dyer)

ಮರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಅಲ್ಲೊಂದು ಮರ ನಿಂತಿತ್ತು
ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾರು, ಬಸ್ಸಿನ ಹೊಗೆಯೋ ಏನೋ ,
ಮರದ ಕಾಂಡ ಕಪ್ಪಾಗಿತ್ತು
ಪಕ್ಕದ್ಮನೆಯವರ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ರೆಂಬೆ
ಆಡ್ಡವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದೋ ಏನೋ ,
ಮರದ ರೆಂಬೆ ತುಂಡಾಗಿತ್ತು,
ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಬೆಂಚು,
ಕಾಂಡವನ್ನು ಒತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು
ಮರಕ್ಕೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಂತೆ ಬೀಡಿ ಅಂಗಡಿ,
ತುಂಡು ಬೀಡಿಯ ಬೆಂಕಿ
ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಕಾಂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿತ್ತು,
ಬೋಳಾಗಿದ್ದ ರೆಂಬೆ,
ಕಪ್ಪಗಿದ್ದ ಕಾಂಡ, ಮರ ಸತ್ತಂತಿತ್ತು
ತಲೆ ಮೇಲೆತ್ತಿದರೆ
ಮೇಲೆ ಹಸಿರಾದ ಎಲೆ,
ರೆಂಬೆಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಡುತಿದ್ದವು
ಮರ ಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವಂತಿತ್ತು
ನಗರ ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಂಡಿದೆ
ಮರ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದೆ
ನಾವು ಬದುಕಬಹುದೋ ಏನೋ

ಬದಲಾವಣೆ

Yesterday I was clever, so I wanted to change the world.
Today I am wise, so I am changing myself.

-Rumi

ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ
ಇಂದು ನಾನು ವಿವೇಕಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಬದಲಾಗುತಿದ್ದೇನೆ.

 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು